2,750,000

Phát hành 2013
Giới tính nữ
Độ tuổi trên 25
Độ lưu mùi từ 6 đến 8 tiếng
Mùa xuân, thu, đông
Thời gian ngày, đêm
nước hoa Sì

2,750,000